Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació a continuació es faciliten les següents dades:

Nom: Finques Esvillar, S.L.
Domini: finquesesvillar.com
Domicili: Cr Cardaire 24 08221m Terrassa
CIF: B63031819
Correu electrònic de contacte: mail@finquesesvillar.com

Inscrita al R.M. de Barcelona. Fulla B 261255. Foli 25. Tom 35110. Secció 1ª del llibre de Societats.

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal Finques Esvillar atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

Finques Esvillar proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts” ) a Internet pertanyents a Finques Esvillar als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Finques Esvillar ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Finques Esvillar dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

(iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Finques Esvillar es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Finques Esvillar, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Finques Esvillar compleix amb les directrius del Reglament (UE) 679/2016 de protecció de dades personals i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris, d’acord la nostra Política de Privacitat.
L’entitat es compromet a complir amb l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens facilitin, a tractar-los de manera confidencial ia guardar adoptant les mesures que siguin necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua o destrucció així com l’accés a les seves dades no autoritzat.
Així mateix, Finques Esvillar informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

En qualsevol moment es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a mail@finquesesvillar.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Finques Esvillar per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc .), titularitat de Finques Esvillar.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Finques Esvillar.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Finques Esvillar.

L’USUARI haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Finques Esvillar, S.L.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Finques Esvillar no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

Finques Esvillar es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en Finques Esvillar disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Finques Esvillar no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Finques Esvillar assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

Finques Esvillar es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’ un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

Finques Esvillar perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Finques Esvillar podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Finques Esvillar i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA