Resum sobre les qüestions més importats del nou certificat d’eficiència energètica

La ITE és el sistema de control de l’Administració per verificar el deure que tenen el propietaris de mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu. La ITE té tres passos:

  1. Inspecció visual dels elements comuns de l’edifici que fa l’arquitecte encarregat. Si es detecten deficiències que comportin risc imminent per a les persones, l’arquitecte ho comunica  immediatament tant a la propietat com a l’ajuntament perquè s’adaptin les mesures urgents.
  2. Redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de l’estat de l’edifici per part de l’arquitecte. Segons les deficiències detectades, pot ser necessària la realització d’obres de reparació i el consegüent certificat final d’obres.
  3. Certificat d’aptitud emès per l’Administració.

La inspecció tècnica és obligatòria en els casos següents:

  1. Edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat.
  2. Edifici o habitatges de l’edifici que es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
  3. Per determinació de programes o ordenances locals que podran contenir previsions més àmplies i exigents com, per exemple, estendre l’obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.

S’estableixen terminis màxims per dur a terme la inspecció:

Antiguitats de l’edifici Termini màxim per passar la ITE
 Anteriors a 1930  Fins al 31.12.2012
 Entre 1931 i 1950  Fins al 31.12.2013
 Entre 1951 i 1960  Fins al 31.12.2014
 Entre 1961 i 1970  Fins al 31.12.2015
 A partir de 1971  Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi el 45 anys d’antiguitat

PROGRAMA KIT DIGITAL COFINANCIADO POR LOS FONDOS NEXT GENERATION (EU) DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILENCIA